بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه علي شاميان مدير عامل سازمان حمل و نقل از عمليات آسفالت كوچه هاي خاكي در سطح شهر جويبار توسط واحد عمران شهرداري

بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه علي شاميان مدير عامل سازمان حمل و نقل از عمليات آسفالت كوچه هاي خاكي در سطح شهر جويبار توسط واحد عمران شهرداري 

(كوچه شهيد دهقان)