در راستای ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند با حضور دکتر شیرازی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران ،امام جمعه ،دادستان ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جویبار،فرمانده ی نیروی انتظامی ،فرمانده سپاه جویبار ،معاونت فرمانداری و دیگر مسئولین شهری و شهرستانی سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار افتتاح گردید.

تحقق یکی دیگر از وعده های دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار

در راستای ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند

افتتاح سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جویبار در راستای ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند با حضور دکتر شیرازی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران ،امام جمعه ،دادستان ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جویبار،فرمانده ی نیروی انتظامی ،فرمانده سپاه جویبار ،معاونت فرمانداری و دیگر مسئولین شهری و شهرستانی سامانه هوشمند پایش تصویری و مرکز کنترل ترافیکی شهرداری جویبار افتتاح گردید.

گفتنی است دکتر شیرازی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری ،امام جمعه و دادستان محترم و دیگر مسئولین از زحمات و اقدامات شایسته دکتر همت محمد

نژادشهردار و اعضای شورای اسلامی شهر  جویبار در راستای گام برداشتن جهت ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند تقدیر و تشکر به عمل آوردند.