اجرای عملیات پاکسازی محلات بصورت ماهانه با بسیج نیروهای سازمانی و حتی #کادر_اداری شهرداری جویبار با همه تجهیزات در مناطق مختلف شهر مي باشد

اجرای عملیات پاکسازی محلات بصورت ماهانه با بسیج نیروهای سازمانی و حتی #کادر_اداری شهرداری جویبار با همه تجهیزات در مناطق مختلف شهر

گفتنی است:حضور نیروهای اداری و سایر مجموعه اعم از فضای سبز،خدمات شهری،موتوری و...به صورت داوطلبانه در این عملیات که به صورت ماهانه اجرا می شود می باشد