شهردار جويبار در حكمي جداگانه سركار خانم فاطمه بابايي و سركار خانم شكوفه لطيفي را به ترتيب به عنوان سرپرست واحد منابع انساني و سرپرست واحد ساختماني شهرداري جويبار منصوب كرد