بازديدسركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي اسلامي شهر جويبار به همراه ديگر اعضاي شورا با حضور قربان متولي معاونت اداري پشتيباني سپاه شهرستان جويبار از مركز واكسيناسيون تجميعي شهداي سلامت سپاه جويبار واقع در حسينيه بالا محله

 

بازديد سركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي اسلامي شهر جويبار به همراه ديگر اعضاي شورا با حضور قربان متولي معاونت اداري پشتيباني سپاه شهرستان جويبار از مركز واكسيناسيون تجميعي شهداي سلامت سپاه جويبار واقع در حسينيه بالا محله

:قربان متولي معاون اداري پشتيباني سپاه جويبار و از مسئولان مركز واكسيناسيون در خصوص راه اندازي و ماموريت اين مركز گفت

اين مركز توسط سپاه پاسداران جويبار و با همكاري بسيج جامعه پزشكي و شبكه بهداشت و درمان راه اندازي گرديد و اين مركز ظرفيت عملياتي واكسيناسيون به استعداد هزار تفر در روز را دارا 

مي باشد