استمرار واحد خدمات شهری و موتوری شهرداری جویبار در اجرای عملیات ساماندهی زمین محل دپوی زباله