بازديد شبانه دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار نصب المان هاي نوري (سان لايت،وال واشر افشان ، سه ستاره و نيلوفري)