تداوم فعالیت های عمرانی شهرداری جویبار در آسفالت کوچه های خاکی سطح شهر به روایت تصویر