انجام عمليات خط كشي معابر سطح شهر توسط شهرداري با حضور علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار

انجام عمليات خط كشي معابر سطح شهر توسط شهرداري با حضور علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار

خط كشي خيابان هاي سطح شهر جويبار بصورت مكانيزه درحال انجام است .مرزبان گفت:خطكشي راه ها تر علائم ترافيكي مهم محسوب مي شود كه نقش بسزايي در كاهش سوانح رانندگي و ايمني شهروندان داشته و ناثير بسزايي در روان سازي ترافيك دارد