شهردار جويبار طي حكمي آقاي مهدي شاملي را به عنوان رئيس اداره خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري منصوب كرد