برگزاري جلسه بازآفريني شهري با الويت بررسي پروژه هاي سال گذشته با حضور شهردار و دبير بذرافشان

 برگزاري جلسه بازآفريني شهري با الويت بررسي پروژه هاي سال گذشته با حضور علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبارو دبير بذرافشان نماينده شورا در كميسيون طرح و برنامه و مهندس سعيد غفاري مسئول طرح و برنامه شهرداري و مهندس شيداله آقايي و كارشناسان مسكن و شهرسازي آقايان مرعشي و معصومي و خانم دكتر داداشي در دفتر شهرداري جويبار