اجراي عمليات نوه گذاري كوچه شقايق جهت هدايت آبهاي سطحي توسط واحد عمران شهرداري جويبار

اجراي عمليات نوه گذاري كوچه شقايق جهت هدايت آبهاي سطحي توسط واحد عمران شهرداري جويبار