اجرای عملیات تعمیر و تعویض باکس های فرسوده و استقرار باكس های جدید زباله در خیابان های اصلی سطح شهر جویبار توسط واحد خدمات شهری و موتوری شهرداری

اجرای عملیات تعمیر و تعویض باکس های فرسوده و استقرار باكس های جدید زباله در خیابان های اصلی سطح شهر جویبار توسط واحد خدمات شهری و موتوری شهرداری