عملیات آسفالت کوچه شهرداری هشتم توسط واحد عمرانی شهرداری جویبار