شهردار جويبار طي حكمي آقاي امير خليلي را به عنوان سرپرست واحد جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز (پليس ساختماني) شهرداري جويبار منصوب كرد

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر حويبار دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار با حضور مهندس فكري مسئول حراست شهرداري و يركار خانم بابايي سرپرست واحد منابع انساني شهرداري جويبار در حكمي آقاي مهدي شاملي  را بع عنوان رئيس اداره خدمان شهري و فضاي سبز منصوب كرد