بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري از ادامه عمليات آسفالت كوچه هاي خاكي سطح شهر توسط واحد عمران