ديدار چهره به چهره دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبارو مهندس كامبيز مدانلو معاونت شهرداري با حضور مسئولين واحد ها با شهروندان در محل دفتر شهردار برگزار شد. در اين ديدار شهروندان درخواست ها و مطالبات خويش در حوزه شهري را مطرح و دكتر فقيه شهردار جويبار دستورات لازم را به معاونت و مسئولين واحدهاي شهرداري براي پيگيري تا حصول نتيجه صادركرد.