اولين جلسه كميته نامگذاري كوچه ها و معابر سطح شهر با حضور شهردار و اعضاي شوراي شهر و اعضاي كميته نامگذاري شهرداري در مورخ 28/1/1401 روز يكشنبه رأس ساعت 9:30 در دفتر شهردار محترم برگزار شد.