اجراي عملیات زیر سازی کوچه های خاکی سطح شهر جهت آسفالت در روزهای آینده توسط واحد عمران شهرداری جویبار