جلسه ساماندهي پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني با حضور علي مرزبان سرپرست شهرداري و سركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي اسلامي شهر و با رياست قنبري دادستان محترم شهرستان در محل دفتر شهرداري برگزار گرديد.

 جلسه ساماندهي پسماندهاي پزشكي و بيمارستاني  با حضور علي مرزبان سرپرست شهرداري و سركار خانم آذر خاتمي رئيس شوراي اسلامي شهر و با رياست قنبري دادستان محترم شهرستان در محل دفتر شهرداري برگزار گرديد.

گفتني است در اين جلسه كيائي رئيس محيط زيست شهرستان وفكوري رئيس بيمارستان فوق تخصصي شهيد فكوري و ديگر مسئولين مربوطه نيز حضور داشتند