شهردار جويبار طي حكمي آقاي عطا اله معصومي را به عنوان سرپرست امور قرارداد ها و پيمان ها شهرداري جويبار منصوب كرد

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر جويبار دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار با حضور مهندس فكري مسئول حراست شهرداري مهندس كامبيز مدانلو معاونت شهردار و سركار خانم بابايي سرپرست واحد منابع انساني شهرداري جويبار در حكمي آقاي عطا اله معصومي را به عنوان سرپرست امور قرارداد ها و پيمان ها شهرداري جويبار منصوب كرد