اجراي عمليات احداث جوي آب و جدول در كوچه دلاوران حيدرآباد جهت هدايت آب هاي سطحي به كانال هاي زيرزميني توسط واحد عمران شهرداري جويبار

اجراي عمليات احداث جوي آب و جدول در كوچه دلاوران حيدرآباد جهت هدايت آب هاي سطحي به كانال هاي زيرزميني توسط واحد عمران شهرداري جويبار