در خصوص بررسي نقاط حادثه خيز محور جويبار ساري در حوزه مديريت اداره كل راه و همكاري بين شهرداري و اداره كل در مورد پاكسازي محورهاي ورودي و خروجي شهر جويبار

نشست صميمي علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه دبير بذرافشان عضو شوراي شهر و علي شاميان مديرعامل سازمان حمل و تقل  با مهندس اسماعيل فولادي معاونت محترم وديركل اداره راه استان مازندران در خصوص بررسي نقاط حادثه خيز محور جويبار ساري در حوزه مديريت اداره كل راه و همكاري بين شهرداري و اداره كل در مورد پاكسازي محورهاي ورودي و خروجي شهر جويبار