بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه مهندس شيداله آقايي از ادامه اجراي عمليات فاز دوم نصب چراغ روشنايي پايه هاي دكوراتيو در بلوار امام (ره) توسط واحد تاسيسات شهرداري جويبار

بازديد علي مرزبان سرپرست شهرداري جويبار به همراه مهندس شيداله آقايي از ادامه اجراي عمليات فاز دوم نصب چراغ روشنايي پايه هاي دكوراتيو در بلوار امام (ره) توسط واحد تاسيسات شهرداري جويبار