به مناسبت گراميداشت روز پاسدار با تاكيد دكتر محمد حسين فقيه شهردار جويبار بهسازي و تعمير تابلو نخستين شهيد مدافع حرم شهيد جويبار عباسعلي عليزاده انجام شد