استان مازندران:جویبار،خیابان شهرداری، شهرداری جویبار