ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات تاریخ تولد شماره و تاریخ حکم شهردار تاریخ استعفاء یا اتمام خدمتی شهردار محل خدمت اولیه شهردار
۱ گلچین پنجم ابتدایی   ۱۳۴۰/۸/۱ ۱۳۴۸/۱۲/۲۹ شهرداری قائمشهر
۲ اسکندری دیپلم   ۱۳۴۹/۱/۱ ۱۳۵۵/۱۲/۲۹ کارخانه
۳ وفائی دیپلم   ۱۳۵۶/۱/۱ ۱۳۵۷/۴/۱۶ دادگستری
۴ رمضانعلی غریبی (سرپرست) سیکل ۱۳۱۵ ۱۳۵۷/۴/۱۷ ۱۳۵۷/۶/۱۶ شهرداری جویبار
۵ حسن کیانی لیسانس ۱۳۲۱ ۱۳۵۷/۶/۱۷ ۱۳۵۸/۲/۳ کارشناس قضائی دعاوی ژاندارمری
۶ ذکراله متولی لیسانس   ۱۳۵۸/۲/۳-۹۷۰۵ ۱۳۵۸/۹/۲۸ اداره بهداری و بهزیستی
۷ محمد علی گردان فوق دیپلم ۱۳۲۳ ۱۳۵۸/۹/۲۹-۱۶۴۲۴/۵ ۱۳۶۰/۴/۱۴ تکنیسین آمار مرکز تحقیقات روستایی
۸ داراب ذبیحی (سرپرست) سیکل ۱۳۱۷ ۱۳۶۰/۴/۱۵ ۱۳۶۰/۶/۹ شهرداری جویبار
۹ ادیب نوریان فوق دیپلم ۱۳۳۴ ۱۳۶۰/۶/۱۰-۱۴۰۸۰/۵ ۱۳۶۲/۴/۶ رادیو و تلویزیون ساری
۱۰ میرزمان زمانی فوق دیپلم   ۱۳۶۲/۴/۷-۹۱۳۰/۵ ۱۳۶۲/۵/۲۲ جهاد سازندگی
۱۱ حبیب اله فرزانه دیپلم   ۱۳۶۲/۶/۵-۱۴۰۷۴/۵ ۱۳۶۴/۴/۱۷ کارمند صنایع چوب و کاغذ سازی
۱۲ سید محمد شجاعیان لیسانس ۱۳۳۲ ۱۳۶۴/۴/۱۸-۷۱۵۰/۵ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ کارشناس بهداری
۱۳ حسن تقوی گرجی لیسانس ۱۳۳۳ ۱۳۶۵/۱۲/۲۶-۲۵۴۴۴/۵ ۱۳۶۸/۷/۱۶ آموزش و پرورش
۱۴ علی فلاح دیپلم ۱۳۳۸ ۱۳۶۸/۷/۱۶-۱۴۳۹۶/۵ ۱۳۶۹/۱/۷ اداره کل منابع طبیعی
۱۵ سید محمد شجاعیان لیسانس ۱۳۳۲ ۱۳۶۹/۱/۸-۳۹۸/۵ ۱۳۷۲/۲/۱۹ کارمند بهداری
۱۶ علی اصغری خطیر (سرپرست) دیپلم ۱۳۲۳     شهرداری جویبار
۱۷ نادر کیانی دیپلم ۱۳۲۸ ۱۳۷۲/۲/۲۰-۳۲۸۸/۵ ۱۳۷۴/۹/۱۱ اداره برق
۱۸ حسین علی زاده دیپلم ۱۳۴۱ ۱۳۷۴/۹/۱۲-۲۴۵۴۴/۵ ۱۳۷۶/۱/۲۴ شهرداری آمل
۱۹ حسینعلی فکوری لیسانس ۱۳۳۲ ۱۳۷۶/۱/۲۵-۱۷۸۴/۴/۴۲ ۱۳۷۷/۵/۶ آموزش و پرورش
۲۰ روح اله ردائی لیسانس ۱۳۳۷ ۱۳۷۷/۵/۷-۹۱۳۰/۱/۴/۴۲ ۱۳۷۸/۶/۷ بهزیستی
۲۱ خلیلی راسخی لیسانس ۱۳۳۵ ۱۳۷۸/۶/۸-۹۰۲۶/۱/۴/۴۲ ۱۳۷۹/۵/۱۷ آموزش و پرورش
۲۲ احمد معمار کرمانی لیسانس ۱۳۳۲ ۱۳۷۹/۵/۱۸ ۱۳۷۹/۷/۲ شهرداری ساری
۲۳ حسین علییقلی زاده لیسانس ۱۳۴۴ ۱۳۷۹/۷/۳-۱۸۲۸۰/۱/۴/۴۲ ۱۳۸۱/۴/۲۷ شهرداری گنبد
۲۴ حسین روان آورد (سرپرست) فوق دیپلم ۱۳۴۸ ۱۳۸۱/۴/۲۸ ۱۳۸۱/۹/۶ شهرداری جویبار
۲۵ محمد علی گردان فوق دیپلم ۱۳۲۳ ۱۳۸۱/۹/۷ ۱۳۸۴/۵/۱۰ خدمات کشاورزی
۲۶ حسین روان آورد (سرپرست) فوق دیپلم ۱۳۴۸ ۱۳۸۴/۵/۱۱ ۱۳۸۴/۷/۸ شهرداری جویبار
۲۷ سید محمد انصارالحسینی لیسانس ۱۳۴۱ ۱۳۸۴/۷/۹ ۸۶/۲/۸ آموزش و پرورش
۲۸ حسین رحمانی (سرپرست) فوق دیپلم ۱۳۴۵ ۱۳۸۶/۲/۹ ۱۳۸۶/۳/۱۵ شهرداری جویبار
۲۹ محمد قنبرپور لیسانس ۱۳۳۱ ۸۶/۳/۱۶-۱۰۵۷۹/۱/۴/۴۲ ۱۳۸۸/۳/۱ خدمات کشاورزی
۳۰ حسین رحمانی (سرپرست) فوق دیپلم ۱۳۴۵ ۱۳۸۸/۳/۶ ۱۳۸۸/۷/۶ شهرداری جویبار
۳۱ مهدی محمودی چراتی لیسانس ۱۳۴۸ ۱۳۸۸/۷/۶-۸۶/۱/۴/۶۵۶۰۴ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ استانداری
۳۲ حسین رحمانی (سرپرست) فوق دیپلم ۱۳۴۵۴ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ۱۳۹۰/۵/۳۱ شهرداری جویبار
۳۳ رضا گنجی جویباری لیسانس ۱۳۵۵ ۱۳۹۰/۶/۱ ۹۲/۶/۱۲ فرمانداری جویبار و شورای شهر
۳۴ شیداله آقائی (سرپرست) لیسانس ۱۳۴۷ ۱۳۹۲/۶/۱۲ ۱۳۹۳/۹/۲۳ شهرداری جویبار
۳۵ حمید بخشی دکتری برنامه ریزی شهری ۱۳۵۹ ۱۳۹۳/۹/۲۳   شهرداری تهران
36  (سرپرست)جعفر شاميلي          
37 علي ياري سراجي   فوق ليسانس  1355  1396/7/17    اداره بهزيستي
38 (سرپرست) شيداله آقايي          
39 همت محمد نژاد   دكتري  1354  1398/6/26    عضو هيئت علمي دانشگاه